Close this window


Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze websites Kwekel Evenementen betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - tengevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door Kwekel Evenementen uitdrukkelijk afgewezen.
Kwekel Evenementen biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op deze website
Informatie op deze website Kwekel Evenementen en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van Kwekel Evenementen.
Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te gebruiken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kwekel Evenementen.
Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
Ondanks het onderhoud en constante zorg die Kwekel Evenementen aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
Er kunnen, ten alle tijden géén rechten aan worden ontleend.
De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt.
De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Kwekel Evenementen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Kwekel Evenementen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Kwekel Evenementen.
Kwekel Evenementen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met onze websites van Kwekel Evenementen. 

Verwijzingen of hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Kwekel Evenementen dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website.
Deze sites worden niet door Kwekel Evenementen onderhouden en Kwekel Evenementen
heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites.
Kwekel Evenementen geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.
Bepaalde verwijzingen of hyperlinks in deze website leiden naar websites buiten het domein van Kwekel Evenementen, welke geen eigendom zijn van Kwekel Evenementen.

Intellectuele eigendomsrechten
Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kwekel Evenementen.

Virussen
Kwekel Evenementen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.